Privatumo politika

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

Šioje duomenų valdytojos BH Europa UAB, juridinio asmens kodas 300059140, registracijos adresas Konstitucijos pr. 7A, LT-09308, Vilnius, Lietuva (toliau – PC EUROPA), privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) yra pateikiama informacija, kaip PC EUROPA tvarko Jūsų asmens duomenis Jums naudojantis PC EUROPA internetine svetaine www.pceuropa.lt (toliau – Internetinė svetainė) ir kitomis PC EUROPA teikiamomis paslaugomis, kokiais tikslais, teisiniais pagrindais asmens duomenys yra renkami, kam perduodami, kiek laiko saugomi, kokios Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo tvarka.  

PC EUROPA Jūsų asmens duomenis tvarko laikydamasi ir vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ) ir kitais PC EUROPA taikomais teisės aktais.

Turėdami klausimų ar norėdami sužinoti daugiau apie atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, galite susisiekti su PC EUROPA šiais kontaktiniais duomenimis: el. paštas info@pceuropa.lt, telefono Nr. +370 616 95680, adresas Konstitucijos pr. 7A, LT-09308, Vilnius, Lietuva.

 

I. ASMENS DUOMENŲ TVAKYMO TIKSLAI

 

PC EUROPA Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti žemiau nurodytu (-ais) tikslu (-ais):

 

1.1. Tiesioginės rinkodaros vykdymas. Renkami Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

1.2. Loterijų organizavimas ir vykdymas: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris.

1.3. PC EUROPA socialinių tinklų (https://www.facebook.com/pceuropa.lt/, https://www.instagram.com/europa_pc/) paskyrų (toliau – PC EUROPA socialiniai tinklai) valdymas ir administravimas. Tvarkomi Jūsų asmens duomenys: PC EUROPA socialiniuose tinkluose Jūsų savanoriškai pateikiama informacija.

1.4. COVID-19 profilaktikos ir kontrolės priemonių renginių metu įgyvendinimas. Renkami Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, Jūsų gyvenamosios vietos adresas (miestas, gatvė, namo numeris, buto numeris), Jūsų patvirtinimas laikytis COVID-19 prevencijos priemonių.

1.5. Susisiekimas (kontaktavimas) su PC EUROPA. Renkami Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, kita Jūsų PC EUROPA pateikiama informacija.

1.6. Internetinės svetainės funkcionalumo užtikrinimas, Internetinės svetainės tobulinimas, statistinės informacijos rinkimas. Slapukų (angl. cookies) pagalba renkami Jūsų asmens duomenys ir kita detali informacija apie naudojamus slapukus yra detalizuota Privatumo politikos VIII skyriuje.

1.7. Vaizdo stebėjimas. PC EUROPA vykdo vaizdo stebėjimą siekiant užtikrinti PC EUROPA turto saugumą, PC EUROPA darbuotojų, lankytojų ir kitų asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų teisių ir laisvių apsaugą, kas sudaro PC EUROPA teisėtą interesą tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis. Renkami Jūsų asmens duomenys: Jūsų vaizdo duomenys (atvaizdas). 

1.8. Filmavimas ir (arba) fotografavimas renginių metu. Renkami Jūsų asmens duomenys: Jūsų vaizdo duomenys (atvaizdas). Tokie duomenys renkami tik Jūsų aiškiai išreikšto sutikimo teisiniu pagrindu.

 

 

II.ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI

 

PC EUROPA Jūsų aukščiau nurodytus asmens duomenis tvarko įvairiais teisiniais pagrindais, įskaitant žemiau nurodytus:

 

2.1. Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1(a) p.). Jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, savo prašymą nusiųsdami PC EUROPA el. pašto adresu info@pceuropa.lt. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

2.2. Būtinybė atlikti veiksmus iki sutarties sudarymo, sudaryti sutartį bei vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį (BDAR 6 str. 1(b) p.).

2.3. PC EUROPA teisėti interesai (BDAR 6 str. 1(f) p.).

2.4. Teisinės prievolės vykdymas, vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais (BDAR 6 str. 1(c) p.).

 

III. ASMNES DUOMENŲ PERDAVIMAS

 

PC EUROPA turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytiems asmenims. PC EUROPA informuoja, jog Jūsų asmens duomenys nėra perduodami už Europos Ekonominės Erdvės teritorijos ribų.

 

PC EUROPA perduoda asmens duomenis šiems asmenims:  

 

3.1. Duomenų tvarkytojams. PC EUROPA turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis PC EUROPA pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikdami PC EUROPA paslaugas, tvarko fizinių asmenų duomenis PC EUROPA vardu. Pavyzdžiui, IT paslaugas teikiančioms bendrovėms, bendrovėms, teikiančioms tiesioginės rinkodaros ar naujienlaiškių siuntimo, reklamos ir marketingo paslaugas, lojalumo programų administravimo paslaugas, lojalumo programų partneriams, virtualių saugyklų ar serverių nuomos paslaugas, vaizdo stebėjimo paslaugas teikiančioms bendrovėms ir kitiems duomenų tvarkytojams.

PC EUROPA, perduodama duomenis duomenų tvarkytojams, su jais sudaro duomenų tvarkymo sutartis, kuriose yra užtikrinama, jog duomenų tvarkytojai laikytųsi BDAR reikalavimų bei įgyvendintų visas tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei saugotų asmens duomenų paslaptį.

PC EUROPA  duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal PC EUROPA nurodymus ir tik PC EUROPA nurodyta apimtimi, kuri yra būtina siekiant tinkamai vykdyti PC EUROPA ir duomenų tvarkytojo tarpusavio sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

3.2. Valstybės ir valdžios institucijoms. Jeigu to reikalauja teisės aktai arba valstybės ir valdžios institucijų teisėti nurodymai, arba jeigu reikia ginti PC EUROPA teises ir teisėtus interesus, PC EUROPA gali perduoti Jūsų asmens duomenis atitinkamoms valstybės ir valdžios institucijoms bei savo teisėtiems atstovams ir kitiems subjektams, kuriuos PC EUROPA pasitelktų gindama savo teisėtus interesus.

 

IV. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 

PC EUROPA saugos Jūsų asmens duomenis tokį laikotarpį, kuris yra reikalingas aukščiau užsibrėžtų duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimui.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi:

4.1. Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu – tol, kol Jūs atšaukiate savo sutikimą, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau nei 3 metus po kalendorinių metų, kuriais duotas sutikimas, pabaigos.

4.2. Loterijų organizavimo ir vykdymo tikslu – tol, kol Jūs atšaukiate savo sutikimą, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau nei 3 metus po kalendorinių metų, kuriais duotas sutikimas dalyvavimui loterijoje, pabaigos.

4.3. PC EUROPA socialinių tinklų paskyrų valdymo ir administravimo tikslu – tol, kol jūs ištrinate savo savanoriškai pateiktus asmens duomenis iš PC EUROPA socialinių tinklų paskyrų arba tol, kol galioja ir yra valdomos PC EUROPA socialinių tinklų paskyros, priklausomai nuo to, kas įvyksta greičiau.

4.4. COVID-19 profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo renginiu metu tikslu – ne ilgiau nei 21 dieną po renginio pabaigos, nebent ilgesnis asmens duomenų saugojimas yra privalomas pagal teisės aktus.  

4.5. Susisiekimo (kontaktavimo) su PC EUROPA tikslu – 1 metus po kalendorinių metų, kuriais atsakyta į Jūsų užklausą, pabaigos.

4.6. Internetinės svetainės funkcionalumo užtikrinimo, Internetinės svetainės tobulinimo, statistinės informacijos rinkimo tikslu – nuo Internetinės svetainės lango uždarymo iki 2 metų, priklausomai nuo konkretaus slapuko galiojimo laiko, nebent slapukus Jūs savanoriškai ištrintumėte greičiau.

4.7. Vaizdo stebėjimo tikslu – ne ilgiau nei 1 mėnesį nuo vaizdo duomenų surinkimo. Jei įvyktų koks nors įvykis (pvz. turto sunaikinimas, vagystė), atitinkantis šių duomenų tvarkymo tikslus, PC EUROPA galėtų tokius duomenis tvarkyti ilgiau nei 1 mėnesį nuo vaizdo duomenų surinkimo, tačiau ne ilgiau, nei tai yra būtina susijusio proceso (pvz. teismo proceso, ikiteisminio proceso, pretenzijos nagrinėjimo) tikslams pasiekti.

4.8. Filmavimo ir (arba) fotografavimo renginių metu tikslu – ne ilgiau nei 2 metus nuo vaizdo duomenų surinkimo arba iki Jūsų sutikimo atšaukimo, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

PC EUROPA informuoja, jog tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo teisiniu pagrindu, Jums atšaukus sutikimą, PC EUROPA šiuos duomenis nedelsiant ištrins. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duotą sutikimą galite atšaukti bet kada, pateikdami užklausą PC EUROPA el. pašto adresu info@pceuropa.lt.

 

 

V. JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

 

PC EUROPA informuoja, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 

5.1. Teisė būti informuotam ir gauti informaciją, kaip PC EUROPA tvarko Jūsų asmens duomenis, bei susipažinti su PC EUROPA tvarkomais Jūsų asmens duomenimis – Jūs turite teisę būti informuotas apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti informaciją, ar PC EUROPA tvarko Jūsų asmens duomenis, jei taip, gauti jų kopiją bei kitą susijusią informaciją.

5.2. Teisė prašyti ištaisyti PC EUROPA tvarkomus Jūsų asmens duomenis – jeigu pasikeitė Jūsų PC EUROPA pateikti duomenys arba Jūs manote, kad PC EUROPA tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

 5.3. Teisė atšaukti duotą sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo – Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 5.4. Teisė prašyti ištrinti duomenis – Jūs turite teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami PC EUROPA taikomas teisines prievoles arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

 5.5. Teisė prašyti perkelti PC EUROPOS tvarkomus Jūsų asmens duomenis – Jūs turite teisę gauti Jūsų PC EUROPA pateiktus asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar sutartimi ir Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.

 5.6. Teisė nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu – Jūs turite teisę prieštarauti dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų asmens duomenis PC EUROPA tvarko teisėto PC EUROPA ar trečiojo asmens intereso pagrindu. Jums pareiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas bus toliau atliekamas tik tuo atveju, jeigu PC EUROPA motyvuotai nuspręs, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

 5.7. Teisė prašyti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą – Jūs turite teisę riboti PC EUROPA atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ir PC EUROPA atlikus su tuo susijusį patikrinimą, Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, jei Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar PC EUROPA teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.

 5.8. Teisė paduoti skundą priežiūros institucijai – jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai, visada galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Norėdami įgyvendinti savo teises, galite kreiptis į  PC EUROPA el. pašto adresu info@pceuropa.lt. Jūsų teisės įgyvendinamos nemokamai, nebent Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma, dėl jų pasikartojančio turinio. Tokiu atveju, PC EUROPA turi teisę paprašyti pagrįsto mokesčio.

 

Gavus Jūsų užklausą, PC EUROPA turi ne vėliau kaip per 30 dienų̨, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus kai toks terminas gali būti pratęsiamas, nuo Jūsų prašymo gavimo dienos įgyvendinti Jūsų teises arba atsisakyti patenkinti prašymą̨ raštu nurodant atsisakymo priežastis.

 

Siekiant įgyvendinti teises Jūsų atžvilgiu ir tinkamai Jus identifikuoti, PC EUROPA gali paprašyti Jūsų patvirtinti savo tapatybę.

 

 

VI. DUOMENŲ SAUGUMAS

 

PC EUROPA, atsižvelgdama į BDAR, ADTAĮ ir kitų teisės aktų reikalavimus, duomenų tvarkymo operacijas, jų pobūdį, tvarkomus duomenis, imasi įgyvendinti visas būtinas technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo galimo duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie jų.

 

VII. TIESIOGINĖ RINKODARA

 

PC EUROPA tiesioginę rinkodarą vykdo tiek telefonu – „sms“ žinutėmis, tiek el. pašto pagalba – elektroniniais laiškais. Jūs galite pasirinkti kuriuo iš šių būdų (ar abejais) norite gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

 

PC EUROPA turi teisę pasitelkti kitus asmenis Jūsų asmens duomenų tvarkymui ir tuo tikslu perduoti informaciją apie asmenis kitiems asmenimis, laikantis šioje Privatumo politikoje nustatytų sąlygų.

 

PC Europa Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko tik turėdama Jūsų laisva valia duotą konkretų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui. Jūs galite bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, paspaudę naujienlaiškyje esančią naujienlaiškių atsisakymo nuorodą. Tuo atveju, jeigu esate pasirinkęs gauti tiesioginės rinkodaros informaciją Jūsų nurodytu telefono numeriu, ir norite atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, šiai teisei įgyvendinti taip pat galite kreiptis į PC EUROPA informacijos centrą (adresas Konstitucijos pr. 7A, Vilnius, Lietuva) arba elektroninio pašto adresu info@pceuropa.lt.

Jums atšaukus sutikimą, Jūsų duomenų tvarkymą nedelsiant sustabdysime ir ištrinsime Jūsų duomenis, jeigu vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, asmens duomenų nebūtina saugoti ilgesnį terminą.

 

Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros vykdymui saugome 3 metus nuo asmens duomenų gavimo dienos. Prieš pasibaigiant šiam 3 metų terminui, Jums išsiųsime pranešimą su pasiūlymu atnaujinti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

 

 

VIII. SLAPUKAI

 

PC EUROPA informuoja, jog slapukai (angl. cookies) – tai nedideli tekstiniai informacijos failai, kuriuos Interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai Jūs toje interneto svetainėje apsilankote. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos PC EUROPA, kaip Internetinės svetainės, savininkui. Slapukai nekelia jokios grėsmės Jūsų naudojamiems įrenginiams.

Slapukai įrašomi Jūsų galiniame įrenginyje tik tada, jei Jūs iššokančiame Internetinės svetainės pranešime patvirtinate savo sutikimą dėl slapukų įdiegimo. Jeigu susipažinę su Slapukais nesutinkate su jų naudojimu, Jūs turite teisę ir galimybę su jų naudojimu nesutikti. Atkreipiame dėmesį, kad atsisakius Slapukų įdiegimo, Internetinė svetainė ar kai kurios jos funkcijos gali tinkamai neveikti. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

PC EUROPA NAUDOJAMI SLAPUKAI:

 

8.1. Būtini slapukai. Šie slapukai būtini tam, kad vartotojas galėtų naršyti Interneto svetaines ir naudotis jomis bei jose esančiomis funkcijomis.

8.2. Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai įrašo informaciją apie Jūsų pasirinkimus ir leidžia pritaikyti Internetinės svetainės naudojimą pagal Jūsų poreikius. PC EUROPA funkcinius slapukus naudoja tam, kad įsimintų Jūsų pasirinkimus dėl kalbos, šalies ar kitų naršyklės nuostatų ir suteiktų personalizuotas ar patobulintas Jūsų pasirinktas funkcijas, tam, kad kitą kartą apsilankius svetainėje Jums nereikėtų visos šios informacijos suvesti dar kartą. Pavyzdžiui, PC EUROPA taip pat gali sekti Jūsų naršyklės nuostatas, siekdama tinkamai pavaizduoti Interneto svetaines Jūsų ekrane. Jei ištrinsite funkcinius slapukus, visi pasirinkimai ar pasirinkti nustatymai nebus išsaugoti tolesnių apsilankymų metu.

8.3. Statistinių duomenų / veikimą gerinantys slapukai. Šiuos slapukus PC EUROPA naudoja rinkimui informacijos apie tai, kaip lankytojai naudojasi Interneto svetaine. Šie statistiniai duomenys suteikia mums informacijos, kaip dažnai lankomasi PC EUROPA Interneto svetainėje, kurioje mūsų Interneto svetainės puslapiuose lankytojai praleidžia daugiausiai laiko ir kaip dažnai jie naudojasi puslapiu ar jo dalimi. Tai leidžia PC EUROPA padaryti mūsų Interneto svetainės struktūrą, naršymą joje ir turinį kaip įmanoma patogesniu vartotojui. PC EUROPA gali stebėti, ar Jūs susiduriate su kokiomis nors klaidomis, ir nustatyti, kurias Interneto svetainės dalis reikia koreguoti.

 

PC EUROPA NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ SPECIFIKACIJOS:

 

 

SLAPUKŲ VALDYMAS:

 

Kaip minėta, Slapukų naudojimo būdus galite savarankiškai pasirinkti Internetinės svetainės Slapukų iššokančiame laukelyje. Taip pat, Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

Daugumoje naršyklių galima:

  • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
  • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
  • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
  • blokuoti visų slapukų siuntimą;
  • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

 

Informuojame, jog pasirinkus ištrinti slapukus, bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, Interneto svetainė gali tinkamai neveikti. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės PC EUROPA Internetine svetaine.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite svetainėje www.aboutcookies.org, kurioje pateikta detalesnė ir nepriklausoma informacija apie tai, kaip išjungti slapukus naršyklės parametrų skiltyje ir kaip pašalinti Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus. Jei norite pašalinti slapukus iš savo mobiliojo telefono, žr. savo telefono naudojimo instrukciją.

 

IX. SKUNDAI

 

Jei manote, kad Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga, buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai – L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

Visgi, PC EUROPA būtų dėkinga, jeigu Jums turint bet kokių nusiskundimų, visų pirma el. pašto adresu info@pceuropa.lt kreiptumėtės į PC EUROPA ir savo pretenzijas pirmiausia adresuotumėte PC EUROPA. 

 

X. KONTAKTINIAI DUOMENYS

 

BH Europa UAB

Juridinio asmens kodas 300059140

Registracijos adresas Konstitucijos pr. 7A, LT-09308

El. pašto adresas info@pceuropa.lt

 

Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Privatumo politika atnaujinta 2021 m. vasario 17 d. Privatumo politikos pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje momento. 

X