TITULINIS

Parkingas

PC „EUROPA“ LANKYTOJŲ

TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO MOKESČIO KOMPENSAVIMO TAISYKLĖS

 

 1. PC „EUROPA“ nėra stovėjimo aikštelės, esančios Konstitucijos pr. 7B, Vilnius (Stovėjimo aikštelė), savininkas. Stovėjimo aikštelės savininkas keičia Stovėjimo aikštelės naudojimo ir apmokestinimo tvarką. PC „EUROPA“ klientai turi galimybę pretenduoti į savo transporto priemonių buvimo Stovėjimo aikštelėje mokesčio kompensavimą pagal šias PC „EUROPA“ lankytojų transporto priemonių mokesčio kompensavimo taisykles (Taisyklės).
 2. Taisyklės taikomos visiems PC „EUROPA“ klientams ir lankytojams (Klientai), kurie siekia įgyti teisę į kompensaciją už naudojimąsi Stovėjimo aikštele.

 

 

 • KOMPENSAVIMO UŽ TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMĄ TVARKA

 

 

 1. Automobilių statymas Stovėjimo aikštelėje yra mokamas. Stovėjimo aikštelės naudojimo tvarka ir taisyklės bei atsiskaitymo už transporto priemonių stovėjimą Stovėjimo aikštelėje tvarka yra tvirtinama Stovėjimo aikštelės savininko ir / ar kitų jo pasitelktų asmenų. Klientai, kurie naudojasi Stovėjimo aikštele, privalo vadovautis šiomis taisyklėmis. Klientai, iškilus klausimų dėl Stovėjimo aikštelės naudojimosi tvarkos ar veikimo sutrikimų, turi kreiptis į Stovėjimo aikštelės valdytoją ir / ar operatorių. PC „EUROPA“ už Stovėjimo aikštelės priežiūrą ir funkcionalumą neatsako.
 2. PC „EUROPA“ suteikia Klientams Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis įgyti teisę į mokesčio už naudojimąsi Stovėjimo aikštele kompensaciją (Kompensacija). 
 3. Kompensacija už stovėjimą Stovėjimo aikštelėje – 4 (keturios) arba 2 (dvi) valandos per parą. Kompensacija Klientui nebus išmokama pinigais ir / ar suteikiama jokiais kitais būdais. Kompensacija yra suteikiama PC „EUROPA“ pasitelktam paslaugos teikėjui pateikiant informaciją Stovėjimo aikštelės operatoriui ar kitam valdytojui apie kompensuojamą atitinkamos Kliento transporto priemonės stovėjimą Stovėjimo aikštelėje, sudarant galimybę išvykti be apmokėjimo, jei tenkinamos Taisyklėse nurodytos sąlygos.
 4. Klientas, bet kurioje PC „EUROPA“ veikiančioje parduotuvėje ir (ar) paslaugas teikiančioje įstaigoje įsigijęs prekių ir (ar) paslaugų už ne mažesnę kaip 20 (dvidešimt) EUR sumą, įgyja teisę į 4 (keturių) valandų transporto priemonės stovėjimo Kompensaciją tą pačią kalendorinę dieną, kai buvo įsigytos atitinkamos prekės ir (ar) paslaugos. Klientas, bet kurioje PC „EUROPA“ veikiančioje parduotuvėje ir (ar) paslaugas teikiančioje įstaigoje įsigijęs prekių ir (ar) paslaugų už bet kokią mažesnę kaip 20 (dvidešimt) EUR sumą, įgyja teisę į 2 (dviejų) valandų transporto priemonės stovėjimo Kompensaciją tą pačią kalendorinę dieną, kai buvo įsigytos atitinkamos prekės ir (ar) paslaugos. 

 

Tą pačią dieną įsigytų prekių ir (ar) paslaugų suma gali būti sumuojama. 

 1. Klientai, norintys pasinaudoti teise į Kompensaciją, PC „EUROPA“ pirmame aukšte įrengtame informaciniame punkte atsakingajam asmeniui turi pateikti prekių ir (ar) paslaugų PC „EUROPA“  patvirtinantį (-čius) čekį (ius). UAB „Partizanas“ yra PC „EUROPA“ pasitelktas paslaugas teikėjas, kurio atstovas yra įsikūręs PC „EUROPA“ pirmame aukšte įrengtame informaciniame punkte. Įsitikinęs, kad Klientas turi teisę į transporto priemonės stovėjimo Kompensaciją bei nustatęs kompensuojamo stovėjimo laiko dydį, paslaugos teikėjo atsakingasis asmuo užfiksuos Stovėjimo aikštelės operatoriaus sistemoje Kliento transporto priemonės duomenis ir suteiks atitinkamos apimties Kompensaciją. Jeigu duomenys apie Kompensaciją negali būti suvedami ir / ar perduodami ar teisė į Kompensacija negali būti Taisyklėse nustatyta tvarka įgyvendinama dėl kitų nuo PC „EUROPA“ nepriklausančių aplinkybių, kompensacija nesuteikiama. Klientas turi kreiptis į atsakingąjį asmenį – paslaugos teikėją, Stovėjimo aikštelės savininką, valdytoją ir / ar operatorių, o PC „EUROPA“ nėra atsakinga už atitinkamos teisės į Kompensaciją faktinį įgyvendinimą.
 2. Klientai, turintys galiojančią sporto klubo ,,Lemon Gym‘‘ narystę, automobilį gali parkuoti nemokamai 4 valandas. Norėdami išvažiuoti iš stovėjimo aikštelės turi: 
 1. prisijungti prie savo paskyros „Lemon Gym“ savitarnos svetainėje; 
 2. parodyti informaciją apie narystę pirmame aukšte įrengtame informaciniame punkte priešais „Maximą“.
 1. Klientai, pasinaudoję vyrų grožio salono “Gentleman’s Empire” paslaugomis ir turintys programėlės ,,Treatwell’’ tos pačios dienos užsakymo įrodymą, automobilį gali parkuoti nemokamai 4 valandas. Norėdami išvažiuoti iš stovėjimo aikštelės turi: 
 1. prisijungti prie savo aplikacijos „Treatwell“; 
 2. parodyti informaciją apie tos pačios dienos užsakymą pirmame aukšte įrengtame informaciniame punkte priešais „Maximą“.
 1. Teisė į Kompensaciją gali būti įgyvendinama kreipiantis į atsakingąjį asmenį:
  1. pirmadieniais–šeštadieniais nuo 10 iki 21 val.;
  2. sekmadieniais nuo 10 iki 20 val. 
 2. Kitu metu Kompensacija už stovėjimą nebus suteikiama. Klientui teise į Kompensacija nepasinaudojus tą pačią dieną Taisyklėse numatytais laikais, šios teisės Klientas netenka. 
 3. Kompensacija už stovėjimą nebus suteikiama visų prekybos centre esančių parduotuvių, restoranų/kavinių ir paslaugų darbuotojams.

 

 

 • ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

 1. Klientams suteikdami Kompensaciją (kaip tai nurodyta Taisyklių I skyriuje) PC „EUROPA“ ar jos pasitelkti asmenys tvarko jų asmens duomenis, tokius kaip Klientams priklausančių transporto priemonių valstybinius numerius, informaciją apie Kliento transporto priemonės stovėjimą Stovėjimo aikštelėje ir pan. 
 2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – išlaidų už Klientų naudojimosi Stovėjimo aikštele kompensavimas, o asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė atlikti veiksmus iki sutarties sudarymo, sudaryti sutartį bei vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį (BDAR 6 straipsnio 1(b) punktas). Taisyklių 11 punkte nurodytų asmens duomenų PC „EUROPA“ nesaugo. 
 3. Daugiau informacijos apie PC „EUROPA“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą, Klientų, kaip duomenų subjektų, teises ir pan. – PC „EUROPA“ privatumo politikoje, kurią galite rasti adresu https://pceuropa.lt/privatumo-politika/.

 

 

 

 

 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 1. PC „EUROPA“ turi teisę keisti Taisyklių nuostatas ar panaikinti vienašališkai, iš anksto apie pasikeitimus neinformavusi Klientų.
 1. Taisyklės galioja nuo 2023-01-12 iki jų pakeitimo ar panaikinimo dienos.
 2. Tuo atveju, jeigu PC „EUROPA“ Klientui kyla su Taisyklių aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, jis gali susisiekti su PC „EUROPA“ atstovais šiais kontaktais: telefonu + 370 644 05 764, el. paštu info@pceuropa.lt.

 

 

X