PILANTIES KODAS. JAUKUMAS

PILANTIES KODAS. JAUKUMAS

Akcijos ,,PILANTIES KODAS. JAUKUMAS“ (toliau-Akcija) taisyklės:
1. Organizatorius
1.1. TBWA\Vilnius (VIDEVITA VILNIUS,UAB) (juridinio asmens kodas: 125146398, reg. adresas: Polocko g.
10-1, LT-01204 Vilnius) veikianti prekybos centro (PC) EUROPA (juridinio asmens kodas: 300059140,
reg. adresas: Konstitucijos pr. 7A-1, LT-09308 Vilnius) vardu pagal paslaugų teikimo sutartį (toliau –
Organizatorius) organizuoja akciją ,,PILNATIES KODAS. JAUKUMAS“ (toliau – Akcija), kuri vykdoma
pagal šias taisykles. Taisyklės yra viešai skelbiamos Organizatoriaus internetinėje svetainėje
www.pceuropa.lt.
1.2. Organizatorius, įtaręs Akcijos taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti prizo atidavimą Akcijos dalyviui iki
tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad Akcijos taisyklės buvo pažeistos Organizatorius turi
teisę pasilikti prizą sau.
1.3. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir laikotarpį bei įsipareigoja iš anksto apie tai
informuoti interneto svetainėje www.pceuropa.lt. Esant Akcijos taisyklių neatitikimų, galioja
www.pceuropa.lt puslapyje paskelbtos Akcijos taisyklės.
2. Akcijos sąlygos ir laikotarpis
2.1. Akcija vyksta nuo 2021 metų spalio 19 dienos iki kol bus išdalinti visi prizai (200 vienetų labàdienà
kojinių porų) prekybos centre Europa.
2.2. Akcijos sąlygos: nuo 2021 m. spalio 19 dienos ir iki tol, kol bus išdalinti visi prizai (200 vienetų
labàdienà kojinių porų) bent vienoje iš PC Europa įsikūrusių parduotuvių ir/ar paslaugų tiekimo vietoje
įsigiję prekių ir/ar paslaugų už ne mažiau nei 35 (trisdešimt penkis) eurus, išskyrus MAXIMA
parduotuvėje, pirkėjai gali gauti prizą (labàdienà kojinių porą), kurį gali atsiimti kiekvieną akcijos
laikotarpio dieną nuo 11 iki 19 valandos.
2.3. Kvitai nesumuojami.
2.4. Akcijos kvitą galima panaudoti per dvi kalendorines dienas nuo kvito išdavimo dienos.
2.5. Į 35 (trisdešimt penkių) eurų sumą nėra įskaičiuojamos sumos įsigyjant alkoholinius gėrimus, loterijos
bilietus bei mokant mokesčius: baudų apmokėjimus, komunalinius mokesčius bei kitų paslaugų
atsiskaitymus MAXIMA kasose.
2.6. Panaudoti kvitai pažymimi antspaudu ir grąžinami pirkėjui.
2.7. Vienas kvitas, kurio suma lygi ar didesnė nei 35 (trisdešimt penki) eurai, gautas iš parduotuvės, suteikia
teisę gauti tik vieną prizą. t.y. didesnės sumos (nei 35 (trisdešimt penki) eurai) kvito suma nėra
dalinama/perkeliama antram prizui gauti.
2.8. Informacija apie Akciją skelbiama www.pceuropa.lt, informacijos centre ir kitose akcijos reklaminėse
priemonėse.
3. Akcijos dalyviai
3.1. Akcijoje gali dalyvauti asmenys (pirkėjai), kurie laikosi visų toliau nurodytų Akcijos taisyklių.
3.2. Akcijoje dalyvauja PC Europoje įsikūrusios parduotuvės ir/ar paslaugų teikimo vietos, išskyrus MAXIMA
parduotuvę.
3.3. Jaunesniems nei 18 metų asmenims Akcijoje dalyvauti galima tik su tėvų, globėjų, rūpintojų sutikimu.
Jei akcijoje dalyvauja jaunesnis nei 18 metų asmuo, laikoma, kad jo tėvai, globėjai, rūpintojai
susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.

3.4. Su Akcijos taisyklėmis susipažinęs, su jomis sutinkantis, jas vykdantis bei Akcijoje dalyvauti
pageidaujantis pirkėjas, prikęs pagal Akcijos tvarką ir turintis tai įrodantį pirkimo kvitą, prizą turi
atsiimti per dvi kalendorines dienas nuo kvito išdavimo dienos.
3.5. Akcijoje dalyvaujantys asmenys įsipareigoja susipažinti su Akcijos taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.
3.6. Akcijoje negali dalyvauti PC Europa administracija ir visų prekybos centre esančių parduotuvių
darbuotojai.
4. Prizai
4.1. Prizo aprašymas: 200 vienetų labàdienà kojinių porų.
4.1.1. 171 pora baltų kojinių.
4.1.2. 29 poros juodų kojinių.
4.1.3. Kojinių dydžiai: 37-40; 40-43; 43-45.
4.2. Prizo įpakavimas: Juoda stačiakampė dėžutė su lipduku.
4.3. Prizo pasirinkimas: Kojinių spalvą ir dydį galima pasirinkti tol, kol bus pasirinkimo galimybė. Prekių
skaičius ribotas, tad Organizatorius negarantuoja prizo pasirinkimo galimybės visu akcijos laikotarpiu.
4.4. Prizą galima atsiimti per dvi kalendorines dienas nuo kvito išdavimo dienos įvykdžius akcijos sąlygas.
4.5. Prizą galima pasiimti vieną kartą panaudojus vieną kvitą, kurio vertė lygi ar didesnė nei 35 (trisdešimt
penki) eurai.
4.6. Prizų skaičius ribotas. Akcija vyksta tol, kol bus išdalinti visi prizai (200 vienetų labàdienà kojinių porų).
4.7. Prizas nėra grąžinamas, keičiamas į pinigus ar kitus daiktus.
5. Prizo atsiėmimas
5.1. Prizai išduodami specialioje akcijos vietoje, pirmajame PC EUROPA aukšte. Atsiimdamas prizą pirkėjas
privalo pateikti Akcijos taisykles atitinkantį pirkimo kvitą, kuris patikrinamas bei pažymimas specialiu
antspaudu, nufotografuojamas ir grąžinamas pirkėjui.
5.2. Pirkėjui pateikus Akcijos taisykles atitinkantį pirkimo kvitą yra laikoma, kad prizas tinkamai perduotas
pirkėjui, ir kad pirkėjas dėl prizo perdavimo pretenzijų neturi.
5.3. Taisyklėse nustatyta tvarka neatsiėmęs prizo per dvi kalendorines dienas pirkėjas netenka teisės į
prizą.
6. Ginčų nagrinėjimo tvarka:
6.1. Visus skundus susijusius su Akcija nagrinėja Organizatorius.
6.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti Akcijos laikotarpiu ar ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo
dienas pasibaigus Akcijai adresu info@pceuropa.lt.
6.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo
skundo gavimo dienos.

7. Atsakomybė
7.1. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino
pakeitimu.
7.2. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusių su prizo atsiėmimo tvarkos
pakeitimu.
8. Mokesčiai ir kitos išlaidos

8.1. Visus už Akcijos prizą mokėtinus mokesčius bei kitus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomus
mokėjimus sumoka Organizatorius.
8.2. Organizatorius neatlygina Akcijos laimėtojui jo patirtų su prizo atsiėmimu susijusių išlaidų.
9. Kitos sąlygos
9.1. Organizatorius turi teisę vienašališkai, be išankstinio perspėjimo, keisti prizų įteikimo tvarką. Apie prizų
įteikimo tvarkos pakeitimą Organizatorius privalo viešai paskelbti tinklapyje www.pceuropa.lt.
9.2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
9.3. Visus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos
įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
9.4. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių
taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybės. Apie Akcijos nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje interneto
svetainėje www.pceuropa.lt.
9.5. Akcijos dalyvis, susipažindamas su šiomis taisyklėmis ir dalyvaudamas Akcijoje, patvirtina, jog
supranta, kad ši Akcija nėra loterija Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo prasme.
9.6. Kilus klausimams, galima kreiptis šiuo el. pašto adresu: info@pceuropa.lt.

X