Dovanų kortelė

DOVANŲ ČEKIŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

Miesto stiliaus centro „Europa” dovanų čekių platinimo sąlygos ir taisyklės
 
Visi PC Europa dovanų čekiai/kortelės pirkti 2019.10.26 iki 2020.10.26 (imtinai) ir nepanaudoti iki karantino paskelbimo bus pratęsti 6 mėn.

1. Šios taisyklės galioja nuo 2015-07-15.2. Šis dokumentas nustato prekybos centrų „Europa“(veikiančio adresu Konstitucijos g. 7A, Vilniuje)platinamų dovanų čekių (toliau vadinama Čekis) sąlygas ir taisykles.3. UAB „BOF Europa“ (toliau vadinama Platintojas) vykdo Čekių platinimo programą, kurios metu fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau vadinama Pirkėjas) gali atlikti išankstinį apmokėjimą ir gauti tą apmokėjimą patvirtinantį Čekį, kuriuo vėliau gali atsiskaityti už pirkinius prekybos centre „Europa“ veikiančiose prekybos vietose, pažymėtose specialiu ženklu ar informacija (toliau vadinama Partneriai), gauti kitas su tuo Čekiu susijusias paslaugas ar atlikti susijusias funkcijas (toliau vadinama Čekių platinimo programa).4. UAB „Gera dovana” (toliau vadinama Gera dovana) pagal su Platintojais sudarytą sutartį administruoja Platintojų vykdomą Čekių platinimo programą: organizuoja Čekių platinimą, organizuoja Čekių papildomų paslaugų teikimą asmenims, turintiems Čekį (toliau vadinama Čekių turėtojai), tarpininkauja vykdant atsiskaitymus, susijusius su Čekių platinimo programa. Gera dovana veikia Platintojų vardu.

5. Pirkėjas, įsigydamas Čekį, sutinka su šiomis Čekio naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Pirkėjas, įsigijęs Čekį ir vėliau perleisdamas tą Čekį kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti tą kitą asmenį (būsimąjį Čekio turėtoją) apie šias Čekių platinimo sąlygas ir taisykles.

6. Pirkėjams Čekius parduoda ir Čekių turėtojams Čekių papildomas paslaugas teikia įmonė, turinti šiai veiklai skirtą klientų aptarnavimo vietą (toliau vadinama Čekių platinimo vieta) ir veikia pagal sutartį, sudarytą su Platintoju ir Gera dovana (toliau vadinama Čekių pardavėjas). Čekio pardavėjas veikia Platintojų vardu.

7. Čekis – tai specialus nustatytos formos blankas, kortelė ar kita patvari laikmena su Čekio informacija, kuri patvirtina Pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia Čekio turėtojui teisę įsigyti Partnerio parduodamas prekes ar paslaugas.

8. Čekyje nurodoma ir/ar įrašoma informacija: Čekio pavadinimas, Čekio identifikacijos numeriai (pateikiami skaitmenimis, grafiniais kodais), kita informacija, reikalinga tinkamai informuoti Pirkėją, atlikti Čekio funkcijas.

9. Čekyje gali būti nurodoma ir/ar įrašoma ši informacija: Čekio vertė (nominalas), Čekio galiojimo pradžios ir pabaigos datos. Jei ši informacija Čekyje nenurodoma, ją galima nemokamai sužinoti Čekių platinimo vietoje.

10. Čekio galiojimo pradžios data sutampa su Čekio pardavimo data.

11. Čekį galima įsigyti internetu www.geradovana.lt ir Čekių platinimo vietose. Informacija apie Čekių platinimo vietas pateikiama Platintojų interneto svetainėje www.pceuropa.lt

12. Pirkėjai gali įsigyti šių tipų Čekius: Popierinis Čekis (ant specialaus blanko atspausdintas Čekis), Elektroninis Čekis (parduodamas internetu, atspausdinamas įprastu spausdintuvu).

13. Naujai įsigytas Čekis galioja 3 (tris) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos.

14. Čekiai parduodami/išduodami šiais nominalais: 10 € (34,53 Lt), 20 € (69,06 Lt), 50 € (172,64 Lt), 100 € (345,28 Lt), 200€ (690,56 Lt) nominalais.Išskirtiniais atvejais (vykstant akcijoms ar pan.) gali būti išduoti kitų nestandartinių nominalų

15. Už įsigyjamą Čekį ir už Čekių papildomas paslaugas atsiskaityti galima grynaisiais pinigais, mokėjimo kortele arba atliekant išankstinį apmokėjimą pavedimu (jei Čekio platinimo vietoje yra galimybė priimti apmokėjimą pavedimu) ar kitais Čekių platinimo vietoje naudojamais būdais.

16. Perkant Čekį (-ius), PVM sąskaita-faktūra neišrašoma. Pirkėjui pageidaujant, išrašomas Dovanų čekių priėmimo-perdavimo aktas.

17. Čekis nėra grąžinamas ar keičiamas į pinigus.

18. Čekiu negalima atsiskaityti už tabako gaminius bei lošimo paslaugas.

19. Čekio turėtojas gali naudotis šiomis Čekių papildomomis paslaugomis:

19.1. Dovanų čekio galiojimo termino pratęsimas. Paslauga teikiama šia tvarka:

19.2. Čekio skaidymas: Čekio turėtojas gali savo turimą didesnio nominalo Čekį išskaidyti į kelis mažesnio nominalo

19.1.1. Pratęsti galiojimo terminą galima Čekiui, kuris yra dar nepanaudotas, tačiau jo galiojimas jau baigėsi ir nuo jo pardavimo praėjo ne daugiau nei 12 (dvylika) mėnesių.

19.1.2. Pratęsti Čekį galima papildomam iki 3 (trijų) mėnesių terminui (skaičiuojant nuo pratęsimo dienos), bet ne ilgesniam terminui nei 12 (dvylika) mėnesių nuo Čekio pardavimo dienos.

19.1.3. Čekio turėtojui už kiekvieno Čekio pratęsimą taikomas 1,45 € (5,01 Lt) mokestis.

19.1.4. Pratęsiant Čekio galiojimą, iš Čekio turėtojo Čekis yra paimamas (jo galiojimas yra galutinai sustabdomas), vietoj jo išduodamas naujas Čekis su pratęstu galiojimo laiku. Čekius. Paslauga teikiama šia tvarka:

19.2.1. Paslauga suteikiama tik galiojančiam, dar nepanaudotam Čekiui.

19.2.2. Čekio turėtojui už kiekvieno Čekio skaidymą taikomas 1,45 € (5,01 Lt) mokestis.

19.2.3. Skaidomas Čekis yra paimamas iš Čekio turėtojo (jo galiojimas yra galutinai sustabdomas) ir vietoj jo išduodami keli nauji Čekiai, kurių bendra nominalų suma lygi paimto Čekio sumai.

19.3. Čekio pakeitimas: kai Čekis yra sugadintas, tačiau jį identifikuoti yra įmanoma ar tiesiog to pageidauja Čekio

19.4. Įsigyjant Čekį internetu (elektroninį Čekį), už kiekvieną Čekį taikomas Aptarnavimo mokestis 0,87 € (3,00 Lt).

19.5. Informacijos apie Čekį teikimas: Čekio turėtojas Čekių platinimo vietoje gali pateikti turimą Čekį ir gauti

19.2.4. Naujai išduotų Čekių galiojimas išlieka toks pat, koks buvo senojo (išskaidyto) Čekio galiojimas (skaidant, Čekių galiojimas nesikeičia). turėtojas. Paslauga teikiama šia tvarka:

19.3.1. Paslauga suteikiama pateikus galiojantį, dar nepanaudotą Čekį.

19.3.2. Čekio turėtojui už kiekvieno Čekio pakeitimą taikomas 1,45 € (5,01 Lt) mokestis.

19.3.3. Pakeičiant Čekį, šis yra paimamas iš Čekio turėtojo (jo galiojimas yra galutinai sustabdomas) ir

vietoj jo išduodamas naujas Čekis.

19.3.4. Naujai išduoto čekio galiojimas ir nominalo suma (vertė) išlieka nepakitusios.

19.3.5. Pakeitus Čekį gali keistis identifikaciniai numeriai, Čekio tipas.

informaciją apie jo galiojimą ir pan. Paslauga teikiama šia tvarka:

19.5.1. Paslauga teikiama tuomet, kai Čekį įmanoma identifikuoti (Čekis nesugadintas, įmanoma nuskaityti/perskaityti Čekio identifikacinius numerius).

19.5.2. Už informacijos teikimą mokestis netaikomas.

19.5.3. Suteikus informaciją, Čekis yra grąžinamas Čekio turėtojui, išskyrus tuos atvejus, jei yra įtarimų, kad Čekis panaudotas nusikalstamai veikai ar pažeidžiant šias taisykles.

20. Jei prekės (-ių), už kurią (-as) atsiskaitoma Čekiu, kaina yra didesnė nei Čekio nominali vertė, trūkstamą sumą pirkėjas gali primokėti papildomai.

21. Jei prekės (-ių), už kurią (-as) atsiskaitoma Čekiu, kaina yra mažesnė nei Čekio nominali vertė, skirtumas negrąžinamas.

22. Atsiskaičius Čekiu, Čekis yra paimamas ir negrąžinamas.

23. Vienu Čekiu atsiskaityti už pirkinius galima tik vieną kartą. Atsiskaičius, Čekis tampa negaliojančiu.

24. Partneris turi teisę nepriimti atsiskaitymui Čekio, jei šis yra sugadintas, t. y. daugiau kaip pusė jo yra sutepta ar jo trūksta, ar jis yra kitaip pažeistas, ar neįmanoma perskaityti/nuskaityti Čekio identifikacinio numerio.

25. Grąžinant prekes, už kurias (pilnai ar iš dalies) buvo atsiskaityta Čekiu, Partneris (parduotuvė, kuriai yra grąžinamos prekės) turi teisę tą pinigų sumą, kuri buvo apmokėta Čekiu, klientui sugrąžinti taip pat Čekiu per 7 dienas.

26. Jei Čekis yra sugadintas, tačiau galima jį identifikuoti (perskaityti/nuskaityti Čekio identifikacinius numerius), Čekio turėtojas gali Čekių platinimo vietoje pateikęs šį Čekį, pasinaudoti Čekių papildomomis papildomomis paslaugomis.

27. Jei Čekis yra sugadintas ir neįmanoma jo identifikuoti, toks Čekis atgal nepriimamas, pinigai už jį negrąžinami, tokio Čekio turėtojui neteikiamos papildomos Čekių papildomos paslaugos (Čekio galiojimo pratęsimas, skaidymas, pakeitimas ir kitos paslaugos).

28. Jei Čekis nepanaudojamas per 1 (vienerius) metus nuo jo pirmojo išdavimo (neatsižvelgiant, jei Čekis buvo skaidytas, pakeistas ar jo galiojimas buvo pratęstas), yra laikoma, kad Čekio turėtojui Čekio paslauga (pagal Čekių platinimo programą) yra visiškai suteikta, toks Čekis yra anuliuojamas, o pinigai už laiku nepanaudotą Čekį negrąžinami.

29. Nuo Čekio įsigijimo momento Čekio turėtojas yra pats asmeniškai atsakingas už Čekio saugumą. Čekio turėtojas užtikrina, kad Čekio identifikaciniai duomenys (Čekio numeriai, grafiniai kodai ir pan.) netaps žinomi tretiesiems asmenims (kurie, pasinaudoję svetimo Čekio identifikaciniais numeriais, galėtų suklastoti Čekį, juo pasinaudoti ir/ar kitaip pakenkti Čekio turėtojo interesams). Čekio turėtojas, sužinojęs, kad jo Čekio identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti šiais Čekiais atsiskaitymui arba atlikti Čekio pakeitimą, arba kreiptis į teisėsaugos institucijas. Nuo Čekio pardavimo/pateikimo Čekio turėtojui (Pirkėjui), Platintojai ar Gera dovana už Čekio saugumą nebeatsako.

30. Jei Čekio turėtojas pažeidė šias taisykles ir/ar dalyvavo Programoje pažeisdamas LR įstatymus ir/ar užsiėmė veikla, kuri gali būti laikoma sąmoningu kenkimu Platintojams, Administratoriui, Gerai dovanai, Partneriams, Čekių pardavėjams, kitiems Čekių turėtojams ar kitiems Programos dalyviams, Čekio turėtojo Čekis gali būti anuliuotas ir pinigai negrąžinami, šiam asmeniui gali būti atsisakyta parduoti naujus Čekius ar teikti Čekių papildomas paslaugas, apie šį asmenį ir jo veiksmus gali būti pranešama teisėsaugos institucijoms.

31. Šios Čekių platinimo sąlygos ir taisyklės gali būti keičiamos, apie pakeitimus paskelbus ne vėliau kaip prieš 15 dienų tuo pačiu būdu, kokiu buvo paskelbtos šios taisyklės.

32. Informacija apie Čekius teikiama internete www.pceuropa.lt, www.geradovana.lt, telefonu (+370) 616 95 680 (darbo laikas I–VI 10.00–21.00 val., VII 10–20 val.) bei Čekių platinimo vietose.

33. Čekio turėtojas ar kitas suinteresuotas asmuo dėl netinkamo Čekių platinimo programos vykdymo turi teisę pateikti raštišką pretenziją Gerai dovanai adresu: UAB „Gera dovana”, Pilaitės pr. 16, LT-04352, Vilnius, Lietuva. Gera dovana per 30 dienų išnagrinėja pretenziją ir suinteresuotam asmeniui pateikia atsakymą Geros dovanos buveinėje, paštu, elektroniniu paštu ar kitu suderintu būdu.

 
 
 
 
 
 
 
 
X